• مدل‌سازی و شناسایی آماری شاخص‌های سطح بالای سامانه پرداخت الکترونیکی دانلود
  • بررسی تاثیر سقف زمان پاسخ بر پایداری سوییچ پرداخت الکترونیکی و دسترس‌پذیری حس شده توسط کاربر دانلود
  • محاسبه دسترس پذیری حس شده از سوی کاربر نهایی بر اساس بازسازی الگوی تقاضای تراکنش بانکی دانلود
  • پیش‌بینی کوتاه‌مدت و میان‌مدت تراکنش‌های بانکی با بهره گیری از شبکه‌های عصبی مصنوعی دانلود
  • مدل‌سازی زنجیره انجام تراکنش الکترونیکی و بررسی تاثیر خصوصیات کیفی اجزای زنجیره بر روی ‌دسترس‌پذیری حس شده توسط کاربر و تراکنش‌های بازگشتی دانلود
  • شناسایی و مدل¬سازی الگوی مراجعه به خودپرداز و پایانه فروش از نقطه دید سويیچ پرداخت الکترونیکی با هدف سنجش شاخص‌های کیفیت دانلود
  • شبیه سازی شبکه نمونه پرداخت الکترونیکی در سطح تراکنش و بررسی دسترس پذیری حس شده توسط کاربر در دو معماری متمرکز و گسترده دانلود
  • ارایه روشی هوشمند برای تخمین میزان خطای شبکه پرداخت الکترونیکی دانلود
  • Shahedi، Y.، Shah-Hosseini، H.، Nikimaleki،Kh. and Jamali، M. R. (۲۰۱۱). Evaluation of Banking Payment Switch Daily Operation Based on Fuzzy Methods. ۳rd International Conference on Machine Learning and Computing (ICMLC). دانلود
  • Jamali، M. R.،Khodadadi، A. and Lucas C. (۲۰۱۰). Pattern Oriented Design of Operational Intelligent Software for Evaluation of Electronic Banking Switch. ECDC ۲۰۱۰، Kish Island، Iran، September دانلود