نبض افزار نرم افزاری است که امکان تحلیل عملکرد سوییچ های پرداخت الکترونیکی و سامانه متمرکز را فراهم می کند. بنض افزار با ایجاد تصویر مناسب در سطوح تاکتیکی و راهبردی امکان تصمیم سازی مناسب را برای کارشناسان و مدیران بانک ها و شرکت های فراهم آورنده خدمات فراهم می کند

.این نرم افزار با 4 سال فعالیت تحقیق و توسعه، با حمایت دانشگاه تهران و بانک ها ایجاد شده است

:در حال حاضر گزارش های تولید شده با بنض افزار برای نهاد های مالی زیر ارسال میشود

بانک اقتصاد نوین

بانک پارسیان

بانک انصار

بانک سامان

بانک سرمایه

بانک سینا

بانک شهر

بانک قرض الحسنه

بانک کشاورزی

بانک مرکزی

بانک پرداخت الکترونیک پارسیان

بانک سامان پرداخت

موسسه مالی اعتباری مهر