نرم افزار کاونده متمرکز

نرم افزار کاونده متمرکز اطلاعات مربوط به کلیه عملیات بانکی ثبت شده در سامانه متمرکز بانک را مورد تحلیل قرار میدهد و گزارشی از خصوصیات عملکردی و غیر عملکردی سامانه بانک ارائه می دهد. این نرم افزار با نمایش انواع تراکنش های بانکی( شعبه ای، کارت، مدرن) در بازه های زمانی دلخواه و برچسب تعداد تراکنش در مدل های مختلف(فیلترشده، ثانیه ای و ...) به تحلیل تراکنش ها و کشف علل خطا در زمان کمتر کمک می کند.