نرم افزار پایش و تحلیل خودپردازها

نرم افزار پایش و تحلیل خودپردازها، ابزاری است که امکان مشاهده بر خط وضعیت خرابی خود پردازها(مشکل پول دهی، در حال تعمیر، خارج از سریس، غیرفعال) و شاخص های فوق عملکردی خودپرداز(زمان خارج از سرویس، دسترس پذیری، متوسط زمان تعمیر، متوسط زمان خرابی، تعداد تراکنش، درصد تراکنش های خطا) را در محیطی کاربر پسند و مناسب فراهم می آورد. همچنین تاریخچه اطلاعات جمع آوری و ثبت می شوند و امکان تحلیل در بازه های ماهانه، سالانه و چند ساله را فراهم می آورد.