داشبورد عملیاتی سوئیچ و سامانه متمرکز

داشبور عملیاتی، تصویری از عملکرد سوئیچ و سامانه متمرکز در سطح راهبردی، کارشناسی و عملیاتی برای ذینفعان مختلف ایجاد می کند. کاربر با امکان آنالیز و ردیابی علل خرابی با توجه به شاخص های سطح بالا می تواند به درک مناسبی از زمان، مکان و ماهیت خطا در سیستم برسد. روندهای روزانه،ماهیانه، سالانه و چند ساله امکان برنامه ریزی مناسب برای رشد کمی و کیقی خدمات بانکی را فراهم میکند.