نرم افزار محاسبه صورت حساب سرویس های بانکی (چرتکه)

چرتکه نرم افزار کاربردی است که صورت حساب خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک را براساس توافق نامه سطح خدمات ارائه می دهد. این ابزار امکان تخمین تراکنش های از دست رفته هر کانال مبتنی بر الگوی کسب کار آن کانال را فراهم می کند.