خدمات منظم

نبض افزار با ارائه قالب های مناسب گزارشات می تواند تصویر مناسبی از وضعیت خدمات بانکی از نظر کیقی و کمی در بازه ای زمانی منظم به مشتریان خود ارائه دهد.