نرم افزار کاونده سوئیچ

نرم افزار کاونده سوئیچ به منظور بررسی عملکرد و ارزیابی سوئیچ های بانکی بر مبنای شاخص های دسترسی پذیری، میانگین زمان خرابی، دسترسی پذیری حس شده و متوسط زمان بین دو خرابی طراحی شده است. نرم افزار کاونده سوئیچ با نمایش انواع خطاها(سیستمی و بیزنسی)، زمان پاسخ، زمان خارج از سرویس و ... در بازه های زمانی دلخواه به تفکیک حالت های سرویس دهی( داخلی، پذیرنده و صادر کننده) در مدل های مختلف(فیلترشده، ثانیه ای و...) به تحلیل انواع تراکنش ها و کشف علل خطا در زمان کمتر کمک می کند.