هدف نبض افزار

هدف نبض افزار ایجاد دسترس پذیری حس شده بالا( از هر 160 تراکنش یک تراکنش خطا) در کانال های مختلف بانکداری خرد(شعبه)، مدرن و کارت است. این هدف با بهینه سازی محلی گره های انجام تراکنش از قبیل دستگاه پذیرنده، سوئیچ پرداخت و سامانه متمرکز و زیرساخت های ملی شتاب، شاپرک و... امکان پذیر است. شرکت نبض افزار با ایجاد ابزار مناسبی به ذینفعان در سطوح ارائه کند.