نرم افزار تحلیل پایانه فروش

نرم افزار تحلیل پایانه فروش،می تواند در جمع آوری اطلاعات درباره نحوه توزیع پول در شبکه پایانه های فروش یک بانک، مناطق مستعد برای نصب پایانه های فروش جدید و پایانه های فروش کم بازده، بسیار موثر عمل کند.ترکیب مناسب و سریع اطلاعات(خلاصه وضعیت تراکنش های پایانه فروش، گزارش گیری به تفکیک پایانه های فروش، نمایش جزئیات و امتیاز پایانه فروش پرکار و کم کار و ...)و ارائه یکپارچه آن در این نرم افزار می تواند به مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات بانک ها کمک کند تا بتوانند علاوه بر برقراری ارتباط میان شاخص بهروری و ریسک، فرصت های جدید را برای رشد پایدار پایانه های فروش خود را شناسایی کنند.