مشتریان

smile

smile

smile

smile

smile

فعاليت ها

تحلیل عملکرد سوییچ و سامانه متمرکز بانک تات

تحلیل عملکرد سوییچ شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

تحلیل عملکرد سوییچ شرکت کارت اعتباری ایران کیش

تحلیل عملکرد سوییچ بانک ملی

تحلیل عملکرد سوییچ بانک تجارت

مقالات

محاسبه دسترس پذیری حس شده از سوی کاربر نهایی بر اساس بازسازی الگوی تقاضای تراکنش بانکی
بیشتر

پیش‌بینی کوتاه‌مدت و میان‌مدت تراکنش‌های بانکی با بهره گیری از شبکه‌های عصبی مصنوعی
بیشتر

شناسایی و مدل¬سازی الگوی مراجعه به خودپرداز و پایانه فروش از نقطه دید سويیچ پرداخت الکترونیکی با هدف سنجش شاخص‌های کیفیت
بیشتر

ارایه روشی هوشمند برای تخمین میزان خطای شبکه پرداخت الکترونیکی
بیشتر